Doop

De doop is meer dan het vieren van de geboorte. De doop neemt het kind op in de gemeenschap van christenen, van mensen die hun leven met dat van Jezus Christus willen verbinden. In de Emmaüsparochie zijn er afspraken gemaakt rond de voorbereiding en viering van dit feestmoment.

Doop aanvragen

Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem drie maanden vooraf contact op met het Emmaüssecretariaat om de datum onder voorbehoud vast te leggen. Het secretariaat gaat dan op zoek naar een doopheer (priester of diaken) die kan voorgaan in de viering. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop, zodat je voorafgaand een ontmoetingsavond mee kan maken van ouders die hun kind laten dopen.

Doopviering

De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie. Daarom is de doop van het kind een echt gezins- en familiegebeuren.

Maar een gezin leeft verbonden met andere gezinnen en ook, als kinderen van God, met de grote kerkgemeenschap. Al ‘s gedacht aan een gemeenschappelijke doopviering? Met 2 of 3 gezinnen samen spreek je af om jullie kinderen samen te dopen. Je kunt de viering samen voorbereiden en het kan deugddoend zijn om meer mensen als supporters voor jullie kinderen te kunnen begroeten. Uiteraard kan dit ook op een ontmoetingsavond afgesproken worden.

Uw kind wil de eerste communie ontvangen maar is niet gedoopt?

In het voorbereidingstraject op de eerste communie voorzien we de mogelijkheid om gedoopt te worden.
Je kan er hier meer info over terugvinden.

Gedoopt worden als volwassene

Ook als volwassene kun je je laten dopen.  Dat gebeurt trouwens steeds vaker. Mensen kunnen op latere leeftijd tot geloof komen, ergens heeft God hen geraakt en horen en voelen ze zijn roep om met Hem op weg te gaan in hun leven.

De doop van een volwassene wordt, in tegenstelling tot die van een kind, onmiddellijk gevolgd door de eerste communie en het vormsel. Doorgaans gebeurt dit in dezelfde viering. Een volwassene die zich wil laten dopen noemen we een catechumeen: hij of zij treedt toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op de doop, de eerste communie en het vormsel. De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. In een Bijbelgroep kan hij of zij dieper ingaan op de bronnen van ons geloof, namelijk de Schriften die het verhaal vertellen van God met de mensen. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan.

Meer informatie over gedoopt worden als volwassene kunt u aanvragen bij het Emmaüssecretariaat.

Doop