Kerkenplan Emmaüs

1

De ‘Design en Build’- opdracht voor de nieuwe ‘Emmaüscampus te Brugge, met een nieuwe kerk en infrastructuur voor gemeenschapswerking’ werd gepubliceerd op 29 november 2021 op www.publicprocurement.be

 

2

Om kerkelijk-juridische redenen kan het verkoopdossier voor de kerk Sint-Michiel pas officieel gepubliceerd worden van zodra er zekerheid zal zijn voor de nieuwe Emmaüscampus, met nieuwe kerk en infrastructuur voor gemeenschapswerking. Zekerheid wil zeggen: een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe campus met sluitende financiering.

 

3

VERKOOPDOSSIER  SINT-BAAFSKERK BRUGGE
hier te downloaden
UITERSTE DATUM INDIENING EERSTE BIEDING:
VRIJDAG 1 APRIL 2022 OM 15.00 UUR  
INLEIDING

De Emmaüsparochie kiest ervoor om binnen enkele jaren – het streefdoel is 2025 – al zijn activiteiten in één kerk met bijhorende campus te concentreren.

Daardoor komen 4 parochiekerken in aanmerking voor verkoop en eventuele herbestemming : Sint-Baafskerk, Sint-Godelievekerk, Sint-Michielkerk en Sint-Willibrordkerk.

De kerkgebouwen Sint-Baafs, Sint-Godelieve, Sint-Michiel en Sint-Willibrord zijn alle vier geschat door de daarvoor bevoegde dienst van de Vlaamse overheid. Deze geschatte waarde van elke kerk wordt niet meegedeeld.

Voor de verkoop van de Sint-Willibrordkerk zijn de voorbije maanden concrete gesprekken gevoerd met de Scholengroep Sint-Lodewijk. Zowel de Basisschool De Zessprong als het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Instituut van die groep liggen vlak naast de kerk en zijn geïnteresseerd in de aankoop van de kerk, aangezien de grond ervan bijna de enige kans tot schooluitbreiding vormt.

Voor wat de Sint-Godelievekerk betreft is er duidelijke belangstelling vanwege stad Brugge om het kerkgebouw aan te kopen ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap daar.

Voor de verkoop (hierna de “Verkoop” genoemd) van Sint-Baafs wordt vanaf maandag 3 januari 2022 het verkoopdossier publiek gemaakt. Voor de verkoop van Sint-Michiels zal op een later tijdstip het verkoopdossier publiek worden gemaakt.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers (hierna “Bieder/ Bieders” genoemd) kunnen voorstellen (hierna “Bieding/ Biedingen” genoemd) indienen. Elk project (hierna “Project” genoemd) zal op zijn merites, haalbaarheid en opbrengst beoordeeld worden door de eigenaar van het kerkgebouw (hierna de “Kerkfabriek” genoemd), in samenspraak met diverse betrokken partijen zoals het Bisdom Brugge, de stad Brugge en het Emmaüsteam dat het proces naar een samengevoegde parochie Emmaüs met één kerk en kerkfabriek begeleidt. Daarbij zal rekening worden gehouden met de kwaliteit van het concreet projectvoorstel, (de garanties voor) een niet-onwaardige herbestemming van het kerkgebouw (wat geheel of gedeeltelijke sloop niet a priori uitsluit), de vergunbaarheid en de financiële opbrengst.

De Sint-Baafskerk wordt evenwel pas onttrokken aan de eredienst als de bisschop van Brugge zijn handtekening onder het geëigende decreet hiertoe heeft gezet. Pas daarna kan de effectieve Verkoop plaatsvinden.

STAD BRUGGE – SINT-BAAFSKERK

3.123 m² kerk, Sint Baafskerkstraat 4, Brugge 27ste afdeling, Sint Andries , sectie D 365 P 3, K.I.

5458 €  (hierna de “Kerk” genoemd).

IDENTIFICATIE (HUIDIGE) EIGENAAR:

KERKFABRIEK Sint Baafs, met zetel te BRUGGE

Parallel met de lopende Verkoopsprocedure kan op elk ogenblik de procedure tot samenvoeging van de parochie Sint-Baafs met één of meerdere andere parochies worden aangevat en doorlopen, in toepassing van artikel 36 e.v. van het decreet van 16 november 2021 ‘tot regeling van het toezicht van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten’.

Bijgevolg kan steeds en in elke fase van de Verkoopsprocedure evenals na het sluiten van de Verkoop, in afwachting van de vervulling van de opschortende voorwaarde(n), een rechtsopvolger van de Kerkfabriek Sint-Baafs in de hoedanigheid, rechten en plichten van deze laatste treden; desgevallend vindt de overgang van de hoedanigheid, rechten en plichten naar de rechtsopvolger van rechtswege plaats en hiertoe/-bij dienen ten aanzien van de (Voorkeurs-)Bieder(-Koper) geen formaliteiten of verplichten vervuld te worden.

GEBRUIK:

De Koper bekomt het eigendomsrecht van de Kerk bij het verlijden van de authentieke akte van Verkoop en zal er op hetzelfde ogenblik het genot en het vrij gebruik van verkrijgen.

BESCHRIJVING:

klik op foto hierboven voor foto’s

klik op plan voor liggingsplan

 

Betreft een bakstenen kerkgebouw op en met 3.123 m² grond.

Sint-Baafskerkstraat nummer 4. Kerk van Sint-Baafs. Reeds in 1239 vermeldden oude kronieken de eerste Sint-Baafsparochie. De eerste kerk van Sint-Baafs, gelegen in de omgeving van de huidige Hertogenstraat, wordt in 1577 afgebroken. Een voorlopige kerk van 1913 was gelegen aan de

Legeweg. Hij wordt in 1919 uitgebreid met een sacristie. In 1913 werd door architect Carette uit Kortrijk een voorontwerp gemaakt voor een kerk in neogotische stijl. Door de Eerste wereldoorlog werd de bouw van de kerk uitgesteld.

De huidige kerk naar ontwerp van architect J. en L. Viérin (Brugge) was in 1934 afgewerkt. Het resultaat is een kerk in neoromaanse stijl. Bakstenen parement in combinatie natuursteen. Neoromaanse, eenbeukige kerk met vier traveeën, transept en halfrond koor. De graatgewelven zijn afgescheiden door bakstenen gordelbogen rustend op geometrisch versierde kapitelen. Muren met lambrisering in bruine baksteen. De ruimte wordt verlicht door eenvoudige rondboogramen. Houten biechtstoel(en) versierd met distelmotief.

Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed  Kerk van Sint-Baafs. Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Bebouwde oppervlakte : 1.014 m²

Vorm: het perceel is bijna vierkantig en het paalt langs drie zijden aan de straat, nl vooraan aan de Gistelsesteenweg met 50 m en opzij respectievelijk aan de Sint Baafskerkstraat en aan de Kardinaal Cardijnlaan, elk met 57 m.

Ligging en bereikbaarheid: het perceel ligt in een zone met appartementsbouw (tot 5 bovengrondse bouwlagen) en winkels, op slechts 500 m van de binnenstad, nl. de Smedenpoort.

Reliëf: vlak

Stedenbouw: Volgens gewestplan : woonzone

Geen RUP of BPA

 In bijlage van dit verkoopdossier Sint-Baafskerk Brugge (zie download) wordt ook de beslissing van het Brugse College van Burgemeester & Schepenen van 17 mei 2021 opgenomen, waar het College diverse standpunten en besluiten neemt over het globale Kerkenplan Emmaüs, met ook diverse specifieke besluiten over de mogelijke verkoop en herbestemming van de Sint-Baafskerk en site.

 

VERKOOPSPROCEDURE

Hierna zal het verloop van de Verkoopsprocedure toegelicht worden. In de loop van de Verkoopsprocedure kan met eerbiediging van de transparantie en de mededinging het hierna beschreven verloop nog aangevuld en verfijnd worden.

Door het indienen van zijn eerste Bieding aanvaardt de Bieder dat de Kerkfabriek tot het sluiten van de Verkoop door de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst steeds en op ieder ogenblik gerechtigd is om, zonder recht op vergoeding of andere aanspraak van de (Voorkeurs-)Bieder, de Verkoopsprocedure stop te zetten en bijgevolg niet over te gaan tot de Verkoop van de Kerk in het kader van onderhavige Verkoopsprocedure.

Door het indienen van zijn eerste Bieding verklaart de Bieder zich akkoord met de in onderhavig verkoopdossier beschreven Verkoopsprocedure.

  1. Eerste bieding

Met onderhavig verkoopdossier wordt u uitgenodigd tot het indienen van een eerste Bieding.

De eerste Bieding moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2022 om 15.00 uur worden ingediend.

De eerste Bieding wordt ingediend door afgifte tegen ontvangstbewijs ten kantore van:

            Gerechtsdeurwaarder Dieter Ver Eecke

            Koningin Astridlaan 29/5

            8200 Brugge             

            (hierna de “Gerechtsdeurwaarder”)

De eerste Bieding moet ten kantore van de Gerechtsdeurwaarder zijn afgegeven uiterlijk op het hiervoor vermeld uur van de hiervoor vermelde datum. Bij de afgifte van de eerste Bieding ten kantore van de Gerechtsdeurwaarder dient de afgever, aan wie het ontvangstbewijs wordt overhandigd, zijn identiteit te bewijzen (voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat de afgever de Bieder in persoon moet zijn).

Uitsluitend de Bieder is ervoor verantwoordelijk dat zijn eerste Bieding tijdig bij de Gerechtsdeurwaarder toekomt.

De eerst Bieding wordt in een gesloten omslag of gesloten pakket geplaatst met de duidelijke vermelding: “BIEDING VERKOOPDOSSIER SINT-BAAFSKERK BRUGGE”.

Na het verstrijken van het uiterst tijdstip voor het indienen van de eerste Biedingen zal de Gerechtsdeurwaarder de eerste Biedingen onder gesloten omslag of gesloten pakket aan de vertegenwoordiger(s) van de Kerkfabriek overhandigen en zal/zullen de vertegenwoordiger(s) van de Kerkfabriek de omslagen en/of pakketten openen in het bijzijn van de Gerechtsdeurwaarder.

De Gerechtsdeurwaarder zal een proces-verbaal opmaken ter vaststellen van:

–    Het totaal aantal ingediende eerste Biedingen;

–   De indiening van de eerste Biedingen uiterlijk op vrijdag 1 april 2022 om 15.00 uur en desgevallend de eerste Biedingen die na voormeld tijdstip werden ingediend;

–   De overhandiging van de eerste Biedingen onder gesloten omslag of gesloten pakket aan de vertegenwoordiger(s) van de Kerkfabriek en het tijdstip waarop deze overhandiging plaatsvindt;

–    De opening van de eerste Biedingen door de vertegenwoordiger(s) van de Kerkfabriek;

–   De identiteit van de respectieve Bieders waarvan de eerste Bieding wordt geopend.

 

Een Bieder (geïdentificeerd door zijn KBO-nummer) kan slechts één (1) eerste Bieding indienen. Indien de Bieder een consortium van meerdere ondernemingen is, mogen de leden ervan noch individueel noch als lid van een ander consortium een andere eerste Bieding indienen.

Naast een duidelijk en ondubbelzinnig financieel bod (hierna de “Biedprijs” genoemd) geeft de Bieding een goed beeld en duidelijk inzicht in wat de Bieder als Project vooropstelt: aantal m², hoogte, aantal bouwlagen, wat wordt behouden, wat wordt niet behouden, wat is de nieuwe invulling en herbestemming van de site, …

De Bieding en het hierin vooropgesteld Project kan en moet enkel betrekking hebben op de Kerk en de site/ het perceel waarop de Kerk staat.

In de fase voorafgaand aan de indiening van de eerste Bieding wordt het Bisdom niet benaderd noch gecontacteerd, de enige contactpersoon voor de Bieder – ook voor een bezoek aan de Kerk – is projectregisseur Bart Canfyn – bart.canfyn@gmail.com – tel 0475 443033.

  1. Besprekingen met de Bieders

Vervolgens vindt een fase van besprekingen met de Bieders (hierna “Bespreking(en)” genoemd) plaats.

Alle Bieders zullen worden uitgenodigd om over de door hen ingediende eerste Bieding een eerste Bespreking te voeren.

Na de eerste Besprekingen zal de Kerkfabriek beslissen om:

  • Ofwel onmiddellijk over te gaan tot het nemen van de beslissing tot aanwijzing van de Voorkeursbieder bedoeld in punt 3 hierna;
  • Ofwel de Besprekingen verder te zetten met alle of bepaalde (niet alle) Bieders.

De Kerkfabriek is gerechtigd om bij aanvang van en/of tijdens de eventuele verdere Besprekingen het aantal Biedingen waarover, en dus het aantal Bieders waarmee de Besprekingen worden verdergezet, in te perken, op basis van een (tussentijdse) rangschikking van de Biedingen, zoals ze op dat moment voorliggen, in toepassing van de Aanwijzingscriteria (zie verder).

De Bieder(s) die niet langer bij de verdere Besprekingen wordt/ worden betrokken, wordt/ worden  in de wachtkamer geplaatst.

Tijdens de verdere Besprekingen kan de Kerkfabriek, steeds met eerbiediging van de transparantie en de mededinging, de Bieders vragen om door middel van aanvullingen of wijzigingen (onderdelen van) hun eerste Bieding nader uit te werken, te preciseren, te optimaliseren of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of inzichten van de Kerkfabriek.

Wanneer de Kerkfabriek beslist de Besprekingen te beëindigen, zal zij de nog bij de Besprekingen betrokken Bieders (d.w.z. de Bieders niet in de wachtkamer) de gelegenheid geven om hun finale Bieding in te dienen.

  1. Beslissing tot aanwijzing van de Voorkeursbieder

De Kerkfabriek zal een gemotiveerde beslissing tot aanwijzing van de geprefereerde Bieder (de “Voorkeursbieder” genoemd) nemen. In deze beslissing zal de Kerkfabriek, over de gehele Besprekingen en alle Biedingen (inbegrepen van de eventuele Bieders in de wachtkamer), op basis van een beoordeling en rangschikking in toepassing van de Aanwijzingscriteria, zijn keuze voor de Bieding van de Voorkeursbieder (hierna de “Voorkeursbieding” genoemd) motiveren.

De gemotiveerde beslissing tot aanwijzing van de Voorkeursbieder zal aan alle Bieders die niet als Voorkeursbieder worden aangewezen, worden meegedeeld. De Bieders die niet als Voorkeursbieder worden aangewezen, zijn in die hoedanigheid definitief afgewezen als Bieder en bijgevolg definitief uitgesloten van de mogelijkheid de Kerk te kopen.

De aanwijzing van een Bieder als Voorkeursbieder kan in geen geval worden gelijkgesteld met een aanvaarding van de Bieding of een verkoopsbeslissing.

  1. Finale Verkoopsfase

In de finale fase (hierna de “Finale Verkoopsfase” genoemd) zal de Kerkfabriek samen met de Voorkeursbieder vooreerst de modaliteiten en voorwaarden van de beoogde Verkoop bespreken en vastleggen, eventueel noodzakelijke voorafgaande handelingen stellen of doen stellen en het ontwerp van koop-verkoopovereenkomst opmaken.

In de Finale Verkoopsfase mag de Biedprijs zoals geboden in de Voorkeursbieding niet meer wijzigen (de Biedprijs van de Voorkeursbieding dient m.a.w. ongewijzigd de Verkoopprijs te zijn), evenmin als het Project zoals voorgesteld in de Voorkeursbieding substantieel mag wijzigen. Een wijziging van het Project is substantieel, indien deze leidt tot een schending van de mededinging in hoofde van de Bieders die niet als Voorkeursbieder werden aangewezen, dan wel het terugbrengen van de Kerk tot een niet onwaardig gebruik of de vergunbaarheid van het Project in het gedrang brengt.

Vervolgens zal de Verkoop worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen, uiterlijk binnen een termijn van twaalf (12) maanden volgend op het sluiten van de Verkoop, van een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning door de Voorkeursbieder-Koper voor zijn Project en desgevallend andere gewenste of noodzakelijke voorwaarden en modaliteiten.

De omgevingsvergunning is definitief en uitvoerbaar, indien zij niet meer in rechte kan worden aangevochten dan wel alle ingeleide procedures definitief beëindigd zijn. Indien de omgevingsvergunning uitvoerbaar is doch nog niet definitief omdat hiertegen nog een beroep hangende is, kan de Voorkeursbieder-Koper, indien hij het procesrisico als aanvaardbaar/ laag inschat, op zijn eigen risico deze toestand gelijkstellen met het definitief en uitvoerbaar zijn van de omgevingsvergunning, waardoor de opschortende voorwaarde als vervuld wordt beschouwd.

Enkel de hiertoe formeel genomen beslissing van de bevoegde kerkraad houdt de wil en de beslissing van de Kerkfabriek in om de Kerk te verkopen. Enkel door en bij de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst namens de Kerkfabriek en de Koper is de Verkoop gesloten, doch onder de (opschortende) voorwaarden en modaliteiten gestipuleerd in de overeenkomst. Voorafgaand aan de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst brengt geen gezegde of geschrift op welke drager ook, afzonderlijk genomen of in combinatie met elkaar, de Verkoop tot stand.

De effectieve Verkoop kan/ zal pas plaatsvinden mits de bevoegde Bisschop het decreet tot onttrekking van de Kerk aan de eredienst, waarbij m.a.w. de Kerk wordt teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik, heeft genomen.

Zo spoedig mogelijk na en uiterlijk binnen de vier maanden na het vervuld zijn van de opschortende voorwaarde(n) zal de authentieke akte van Verkoop worden verleden.

 

AANWIJZINGSCRITERIA

Voor het bepalen van de Voorkeursbieding (en daaruit volgend het aanwijzen van de Voorkeursbieder)  zullen volgende Aanwijzingscriteria worden gehanteerd:

 

Nr. Beschrijving Gewicht
1 Biedprijs 40
Beoordelingsmethodiek De hoogste Biedprijs (x) krijgt 40 puntenEen lagere Biedprijs (y) krijgt punten in toepassing van de formule (y/x)*40  Omschrijving De Biedprijs is het netto bedrag dat de Kerkfabriek bij het verlijden van de akte van Verkoop ontvangt; alle heffingen, notariskosten, rechten en belastingen verbonden aan de Verkoop zijn ten laste van de Koper.
De Bieder geeft in zijn Bieding op duidelijke en ondubbelzinnige wijze zijn Biedprijs op.        
2 Stedenbouwkundige, architecturale en maatschappelijke kwaliteit van het Project 20
BeoordelingsmethodiekHet Project wordt beoordeeld als:       Puntentoekenning 
Uitstekend 20 punten
Zeer goed 17 punten
Goed 14 punten
Voldoende 11 punten
Slecht                                                                  0 punten 

 Omschrijving Ook al verlaat zij het kerkgebouw, de Kerkfabriek wenst de plaatselijke gemeenschap en de stedelijke omgeving een Project na te laten dat stedenbouwkundig, architecturaal en maatschappelijk meerwaarde biedt aan het gebouw en zijn omgeving.
De Bieder licht in zijn Bieding zijn Project en in het bijzonder de stedenbouwkundige, architecturale en maatschappelijke kwaliteiten ervan toe.

3 De mate van niet onwaardig(e) gebruik/invulling door het Project 20
Beoordelingsmethodiek Het Project wordt beoordeeld als:       Puntentoekenning 
Uitstekend 20 punten
Zeer goed 17 punten
Goed 14 punten
Voldoende 11 punten
Slecht                                                                  0 punten 

 Omschrijving Canon 1222, § 2, van de Codex Iuris Canonici van 1983 bepaalt dat: “waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijk eredienst gebruikt wordt, de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze kan terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zielenheil er geen enkele schade door lijdt”. (eigen onderlijning)
De Bieder motiveert in zijn Bieding zijn Project ten aanzien van de canonieke vereiste van het niet onwaardig gebruik.

4 De vergunbaarheid van het Project 20
Beoordelingsmethodiek Het Project wordt beoordeeld als:       Puntentoekenning 
Uitstekend 20 punten
Zeer goed 17 punten
Goed 14 punten
Voldoende 11 punten
Slecht  0 punten 

 Omschrijving Voor de realisatie van zijn Project zal de Koper een omgevingsvergunning dienen te bekomen, wat een opschortende voorwaarde van de Verkoop, te vervullen binnen een termijn van twaalf (12) maanden, zal zijn.
De Bieder motiveert en onderbouwt in zijn Bieding de vergunbaarheid van zijn Project, vanuit de diverse aspecten die daarbij door de vergunningverlenende overheid in overweging zullen/ moeten/ kunnen genomen worden.

Totaal gewicht Aanwijzingscriteria: 100

 

hier te downloaden
Kerkenplan Emmaüs