Vluchtelingen: vrijwilligers gezocht!

Nieuws

Meer dan 120 mensen waren aanwezig vorige donderdagavond 12 november in de kerk van Sint-Godelieve voor de infoavond over vluchtelingen die de Emmaüsparochie er organiseerde.  Het lot van de vluchtelingen en de uitdaging die zij voor onze christen gemeenschap vormen leeft dus echt wel bij heel veel mensen. En de Emmaüsparochie deed er goed aan zijn parochianen te mobiliseren voor dit initiatief dat de problematiek zowel algemeen schetste als inging op de situatie ter plaatse in Brugge. U kan de foto’s van deze avond hier bekijken.

Migratie is geen voorbijgaand fenomeen

Didier Vanderslycke is niet alleen priester in het bisdom Antwerpen, hij coördineert ook de werking van vzw Orbit, die het samenleven van mensen uit verschillende cultuurgroepen en religies wil bevorderen en dus bij uitstek zicht heeft op de opvang van vluchtelingen in Vlaanderen. Zijn boodschap was heel duidelijk: migratie is geen voorbijgaand fenomeen, de toestroom van vluchtelingen naar Europa is geen tijdelijk verschijnsel dat vanzelf weer zal stilvallen, de komende dertig tot veertig jaar zullen veel mensen uit het Zuiden op zoek blijven komen naar een beter leven in Europa. Alleen al de klimaatverandering bijvoorbeeld zal ervoor zorgen dat miljoenen mensen in lage kustgebieden hun grond verliezen aan het water en gedwongen worden naar elders te migreren. Er is meer geld nodig voor ontwikkelingssamenwerking, maar zelfs een heel grote toename van die budgetten zal helemaal niet volstaan om de migratie naar het welvarend Europa tegen te gaan. We moeten realistisch zijn en ervan uitgaan dat de bevolking van Vlaanderen en van heel Europa er straks meer gekleurd zal uitzien.

Druk uitoefenen op politici

Met cijfers en concrete voorbeelden illustreerde Vanderslycke hoe groot de uitdaging nu al is in België, en hij maakte concreet op welke vlakken die uitdagingen zich vooral stellen. De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen nog wel meevallen, argumenteerde hij, want we staan voor een massale golf van pensioneringen van de babyboomgeneratie, en we kunnen veel gerichter gebruik maken van de talenten die de vluchtelingen meebrengen. Maar op het vlak van bijvoorbeeld onderwijs stelt er zich wel een probleem, want onze scholen zijn er helemaal niet op voorzien. En ook inzake huisvesting zal er meer dan een tandje bijgestoken moeten worden, van zodra de asielzoekers hun opvangplaatsen kunnen verlaten zullen zij massaal op zoek gaan naar betaalbare huisvesting.

Hij besloot zijn betoog met een dubbel pleidooi. Hij spoorde aan om met z’n allen van onderuit meer druk uit te oefenen op de politici en alle bestuurders om daadwerkelijk actie te ondernemen.  En hij wees op het belang van vrijwilligers om nu al op de korte termijn mee te werken aan de opvang, op welke wijze dan ook, van vluchtelingen.

Vrijwilligers kunnen het verschil maken

Dat was ook de conclusie van Muriel Van Poelvoorde, die bij het Brugse OCMW verantwoordelijk is voor de vluchtelingenwerking.  Zij gaf een overzicht van wat het OCMW nu reeds doet en opstart voor de opvang van asielzoekers, en welke problemen het daarbij ervaart.  Maar vooral gaf ze aan op welke zeer verschillende manieren vrijwilligers kunnen meehelpen, van tolken en zoeken naar huisvesting tot anderstalige kinderen helpen bij hun huiswerk.

Het was een avond die de uitdagingen heel scherp formuleerde en de problemen niet uit de weg ging.  Maar de avond bracht meteen ook een boodschap van hoop: als we ons samen inzetten, elk op zijn manier, dan kunnen we wel degelijk grote stappen zetten om een der grote uitdagingen van deze en komende tijd de baas te kunnen.

Je aanmelden als vrijwilliger

Wie zich als vrijwilliger wil melden, kan dat bij het Meld- en Informatiepunt Armoede, dat voor Brugge de acties coördineert:

Sociaal Huis
Hoogstraat 9
8000 Brugge
tel. 050 32 77 70
e-mail: armoede@sociaalhuis-brugge.be
Facebookpagina Sociaal Huis Brugge

U kan ook terecht bij:

CAW Noord-West-Vlaanderen
Vlamingdam 36
8000 Brugge
tel. 050 44 57 00
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

Rode Kruis – Opvangcentrum De Patio
Vlamingstraat 55
8000 Brugge
tel. 050 33 55 73
centrumverantwoordelijke.ocbrugge@rodekruis.be

Voor begeleiding bij huiswerk: Integraal
Rozendal 5
8000 Brugge
tel. 050 67 55 80
de website van Integraal
integraal@pandora.be

Vluchtelingen: vrijwilligers gezocht!